Tapaturmat

Suomalais-venäläisessä koulussa tapaturmiksi luetaan kaikki koulun esikoulussa, peruskoulussa ja lukiossa, sekä koulumatkojen aikana ja koulun ulkopuolella, esim. koulun järjestämien luokkaretkien aikana tapahtuvat tapaturmat.

Suomalais-venäläisessä koulussa sattuvien tapaturmien hoito on maksutonta esikoulun ja peruskoulun oppilaiden osalta. Tämä koskee myös esikoulun maksullista iltapäivähoitoa, jossa Suomalais-venäläinen koulu toimii sekä palveluntuottajana että järjestäjänä.

ILMOITUS-TAPATURMASTA

TAPATURMAT SUOMALAIS-VENÄLÄISESSÄ KOULUSSA

Yleistä;

Koulutapaturma on oppilaalle koulussa tai koulumatkalla sattunut äkillinen, ulkoisen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma.

Koululla ei ole valtion laitoksena tapaturmavakuutusta/vakuutussopimusta minkään yhtiön kanssa.

Julkisessa terveydenhuollosta aiheutuneet väistämättömät ja välittömät kulut korvataan. Huoltajan tulee lähettää kuitit hoitoselvityksineen koulun kansliaan.

Koulu korvaa tapaturman, joka on sattunut:

  • esikoulussa, peruskoulussa sekä esikoulun maksullisessa iltapäivähoidossa
  • koulumatkalla, sekä koulun opetussuunnitelman mukaisen toiminnan aikana, kuten retkillä, TET-harjoittelussa sekä opintomatkoilla

Jos oppilas osallistuu opintomatkaan ulkomailla, on matkustusajaksi otettava erillinen vakuutus oman vakuutusyhtiön kautta.

Lukiolaissa ei ole säädetty opiskelussa sattuneen tapaturman hoidon maksuttomuudesta. Opiskelijat ovat yleisen sairausvakuutuksen piirissä ja saavat palvelut julkisesta terveydenhuollosta elleivät ole itse hankkineet lisäturvaa vapaaehtoisella vakuutuksella.

Ilmoitus tapaturmasta lomake tulee tehdä myös lukio opiskelijalle sattuneessa tapaturmassa ja toimittaa kansliaan toimistosihteerille. Koulu ei korvaa tapaturman kuluja, mutta on velvollinen arkistoimaan tapahtuneet tapaturmat lukiossa.

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa

Koulupäivän aikana sattuneet lievät tapaturmat hoidetaan koululla.

Vakavammissa tapaturmissa koulu on yhteydessä huoltajaan, joka on vastuussa oppilaan/opiskelijan saattamisesta hoitoon. Huoltajan kuuluu hakeutua ensisijaisesti julkiseen terveydenhuoltoon (terveysasema tai sairaala).

Ilmoituksen tapahtumasta tekee tapaturmaa koululla hoitanut henkilö koulun omalla tapaturmalomakkeella.

Myös koulun rehtorille tulee ilmoittaa tapahtuneesta tapaturmasta.

Tapaturmakulujen korvaaminen;

Jos tapaturma aiheuttaa väistämättömiä ja välittömiä kuluja hoidosta tai kuljetuksesta, tulee huoltajan lähettää kuitit hoitoselvityksineen koululle, jotta hän voi saada siitä korvausta.

Yksityislääkärikäyntejä ja niihin liittyviä maksuja ei korvata.

Mikäli tapaturman hoitoon käytetään omaa vakuutusta ja hoito annetaan yksityisellä lääkärillä, ei tapaturmakuluja siinä tapauksessa korvata, että vakuutus ei kata kaikkia kuluja.

Tapaturma TET-jaksolla

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa

Ollaan yhteydessä huoltajaan, joka on vastuussa oppilaan saattamisesta hoitoon. Huoltajan kuuluu hakeutua julkiseen terveydenhuoltoon (terveysasema tai sairaala).

Vahinko korvataan Opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta ” annetun lain 460/2015 perusteella.

Koululla ei ole valtion laitoksena tapaturmavakuutusta/vakuutussopimusta minkään yhtiön kanssa.

Ilmoitetaan koulun opinto-ohjaajalle tapahtuneesta tapaturmasta. Hän tekee tapahtumasta koulun ilmoituksen sekä ilmoittaa tapaturmasta koulun rehtorille.

Tapaturmakulujen korvaaminen

  • huoltajien ei tarvitse ottaa vakuutusta TET- tai harjoittelujaksoille.
  • työnantaja tai harjoittelupaikka ei ole vastuussa vahingosta, ellei ole toiminut vahingonkorvauslain tarkoittamalla tavalla moitittavasti.
  • korvausta haetaan Valtiokonttorilta Opiskelutapaturmat – Valtiokonttori . Oppilas voi hakea itse korvauksen tai jos koulu on ensivaiheessa maksanut hoitokulut, se voi hakea korvauksen itselleen. Etusivu / Palvelut / Korvaus- ja vahinkopalvelut / Opiskelutapaturmat Etusivu /

Hammastapaturma

Hammastapaturmissa oppilas ohjataan julkiseen hammashoitolaan. https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveydenhoito/hammashoito

Tapaturmasta aiheutuva koulukuljetus

Mikäli lääkäri kirjoittaa tapaturman johdosta todistuksen koulukuljetuksen tarpeellisuudesta, huoltaja on yhteydessä oppilaan koulun rehtoriin. Koulukyyditystä varten tulee aina olla lääkärinlausunto, jossa on oltava selvä maininta kuljetuksen tarpeellisuudesta ja ajankohdasta. Kyyditys alkaa vasta, kun lääkärinlausunto on toimitettu koululle ja rehtori on myöntänyt koulukuljetuksen.

Lääkärintodistus pelkästä koululiikunnan vapautuksesta toimitetaan omalle opettajalle.

 

ФИНСКО-РУССКАЯ ШКОЛА

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ВО ВРЕМЯ ШКОЛЬКОГО ДНЯ

Несчастный случай в образовательном учреждении означает непредвиденное, неожиданное событие, повлекшее за собой телесное повреждение как в школе, так и по дороге в школу.

Будучи государственным учреждением, Финско-русская школа не имеет отдельного договора страхования несчастных случаев с какой-либо страховой компанией.

Все необходимые и неизбежные расходы, возникшие в результате оказания помощи в государственном медицинском учреждении (поликлиника или больница), компенсируются. Родители/законные представители должны послать чеки и соответствующие медицинские документы в канцелярию школы.

Школа компенсирует следующие несчастные случаи:

  • в подготовительной школе, в основной школе и в группе продленного дня подготовительного класса;
  • по дороге в школу, а также во время школьных мероприятий, входящих в школьную образовательную программу. К таким мероприятиям относятся в том числе различные школьные поездки и практика ТЕТ.

Если ученик/ученица участвует в международных поездках, у него/нее должна быть отдельная страховка со своей страховой компанией.

Согласно Закону об образовании (lukiolaki) в старших классах (лицее), в старших классах (лицее) не предусмотрено возмещение расходов, связанных с несчастным случаем. Таким образом, учащиеся могут получить медицинскую помощь в рамках системы общего медицинского страхования, обратившись в поликлинику, либо в рамках личного страхования в частной поликлинике.

В ситуации возникновения несчастного случая в старших классах необходимо заполнить школьный бланк и передать его в канцелярию школы. Школа не компенсирует расходы, связанные с несчастным случаем, но информация о происшедшем остается на хранение в школьном архиве.

Что делать, если с учеником/ученицей произошел несчастный случай:

Если несчастный случай не влечет за собой серьезного повреждения здоровья, то первая медицинская помощь пострадавшему оказывается в школе.

Если несчастный случай влечет за собой серьезное повреждение здоровья, то школьные работники связываются с родителями/законными представителями, которые отвечают за то, что ученик будет доставлен в государственное медицинское учреждение (поликлинику либо больницу).

Школьный работник, оказавший пострадавшему первую медицинскую помощь, заполняет школьный бланк о несчастном случае.

Информация о происшедшем несчастном случае передается директору школы.

Возмещение расходов, связанных с несчастным случаем

Если в результате оказания помощи возникают необходимые и неизбежные расходы (лечение и перевозка пострадавшего), родители/законные представители направляют счета и соответствующие медицинские документы в канцелярию школы с целью получения компенсации расходов.

Расходы на оказание медицинской помощи в частной поликлинике не подлежат компенсации.

Расходы на оказание медицинской помощи в частной поликлинике в рамках личного страхования также не подлежат компенсации.

Несчастный случай и травмы зубов

В случаях травм зубов пострадавший направляется к зубному врачу в государственное медицинское учреждение.

Перевозка детей в результате несчастного случая

Если по решению врача пострадавшему необходимо организовать перевозку между домом и школой, родители/законные представители должны обратиться к директору школы. Перевозка детей всегда предполагает наличие медицинского заключения (включая медицинское обоснование и сроки). Перевозка начинается только после предоставления медицинского заключения, заверенного директором школы.

Медицинское заключение об освобождении от уроков физкультуры необходимо передать учителю физкультуры.

KASKON JÄRJESTÄMÄ KOULULAISTEN 1. JA 2.LK MAKSULLINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Yleistä;

Suomalais-venäläisessä koulussa järjestettävässä koululaisten 1. ja 2.lk maksullisessa iltapäivätoiminnassa tapaturmiksi luetaan kaikki toiminnan aikana tapahtuneet tapaturmat, jotka koskevat toimintaan osallistuvia oppilaita.

Kaskon järjestämässä koululaisten 1. ja 2. lk. maksullisessa iltapäivätoiminnassa (Suomalais-venäläinen koulu toimii vain palveluntuottajana) kaikki toimintaan osallistuvat oppilaat kuuluvat vakuutuksen piiriin iltapäivätoiminnan aikana.

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa

Iltapäivätoiminnan aikana sattuneet lievät tapaturmat hoidetaan koululla.

Vakavammissa tapaturmissa koulu on yhteydessä huoltajaan, joka on vastuussa oppilaan saattamisesta hoitoon. Huoltajan kuuluu hakeutua julkiseen terveydenhuoltoon (terveysasema tai sairaala).

Ilmoituksen tapahtumasta tekee tapaturmaa koululla hoitanut henkilö koulun omalla tapaturmalomakkeella.

Myös koulun rehtorille tulee ilmoittaa tapahtuneesta tapaturmasta.

Koulu ilmoittaa lapsen vakavasta vammautumisesta tai kuolemasta Kaskolle.

Tapaturmakulujen korvaaminen;

Julkisessa terveydenhuollossa suoritettu hoito pääsääntöisesti korvataan Kaskon ottamasta ryhmätapaturmavakuutuksesta (edellyttää sähköisen tapaturmailmoituksen tekoa Fenniaan).

Kanslian toimistosihteeri tekee tarvittaessa tapaturmasta sähköisen tapaturmailmoituksen Fenniaan.

Jos tapaturma aiheuttaa julkisen terveydenhuollon hoitokuluja voi huoltaja lähettää kuitit hoitoselvityksineen koululle, jossa ne liitetään Fennialle tehtyyn sähköiseen tapaturmailmoitukseen.

Yksityislääkärikäyntejä ja niihin liittyviä maksuja ei korvata.

Mikäli tapaturman hoitoon käytetään omaa vakuutusta ja hoito annetaan yksityisellä lääkärillä, ei tapaturmakuluja siinä tapauksessa korvata, että vakuutus ei kata kaikkia kuluja.

Hammastapaturma

Hammastapaturmissa oppilas ohjataan julkiseen hammashoitoon. https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveydenhoito/hammashoito

Tapaturmasta aiheutuva koulukuljetus

Mikäli lääkäri kirjoittaa tapaturman johdosta todistuksen koulukuljetuksen tarpeellisuudesta, huoltaja on yhteydessä oppilaan koulun rehtoriin. Koulukyyditystä varten tulee aina olla lääkärinlausunto, jossa on oltava selvä maininta kuljetuksen tarpeellisuudesta ja ajankohdasta. Kyyditys alkaa vasta, kun lääkärinlausunto on toimitettu koululle ja rehtori on myöntänyt koulukuljetuksen.

Lääkärintodistus pelkästä koululiikunnan vapautuksesta toimitetaan omalle opettajalle.

 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ВО ВРЕМЯ ШКОЛЬКОГО ДНЯ В 1 и 2 КЛАССАХ

Организатором работы группы продленного дня на платной основе в 1-х и 2-х классах Финско-русской школы является Отдел воспитания и образования (KasKo) муниципалитета Хельсинки.

Общая информация

К несчастным случаям группы продленного дня относятся все несчастные случаи, происшедшие во время пребывания в группе продленного дня и относящиеся к ученикам этой группы. Страхование распространяется на всех учеников группы продленного дня.

Что делать, если с учеником/ученицей произошел несчастный случай:

Если несчастный случай не влечет за собой серьезного повреждения здоровья, то первая медицинская помощь пострадавшему оказывается в школе.

Если несчастный случай влечет за собой серьезное повреждение здоровья, то школьные работники связываются с родителями/законными представителями, которые отвечают за то, что ученик будет доставлен в государственное медицинское учреждение (поликлинику либо больницу).

Школьный работник, оказавший пострадавшему первую медицинскую помощь, заполняет школьный бланк о несчастном случае.

Информация о происшедшем несчастном случае передается директору школы.

О несчастных случаях, повлекших за собой тяжелое повреждение здоровья, либо со смертельным исходом, сообщается в городской Отдел воспитания и образования.

Возмещение расходов, связанных с несчастным случаем.

Возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи в государственном медицинском учреждении, происходит в рамках группового медицинского страхования несчастных случаев (предполагает обращение в Fennia в электронном виде).

При необходимости секретарь директора школы делает обращение в Fennia в электронном виде.

Если несчастный случай влечет за собой лечение в государственном медицинском учреждении, то вся информация о расходах, связанных с этим лечением, поступает в школу. Бланк о несчастном случае прилагается к заявлению в Fennia.

Расходы на оказание медицинской помощи в частной поликлинике не подлежат компенсации.

Расходы на оказание медицинской помощи в частной поликлинике в рамках личного страхования также не подлежат компенсации.

Несчастный случай и травмы зубов.

В случаях травм зубов пострадавший направляется к зубному врачу в государственное медицинское учреждение.

Несчастный случай во время ТЕТ практики

Родителям/законным представителям нет необходимости оформлять отдельное страхование на время прохождения учеником/ученицей практики ТЕТ.

Работодатель (рабочее место во время практики ТЕТ) не несет ответственности за причиненный вред, если это не противоречит закону о возмещении ущерба.

Школа возмещает расходы, связанные с несчастным случаем на рабочем месте ученика/ученицы либо по дороге на работу, в соответствии с вышеупомянутыми инструкциями.

Перевозка детей в результате несчастного случая

Если по решению врача пострадавшему необходимо организовать перевозку между домом и школой, родители/законные представители должны обратиться к директору школы. Перевозка детей всегда предполагает наличие медицинского заключения (включая медицинское обоснование и сроки). Перевозка начинается только после предоставления медицинского заключения, заверенного директором школы.

Медицинское заключение об освобождении от уроков физкультуры необходимо передать учителю физкультуры.