Oppimisen tuki

Laaja-alainen erityisopetus

Suomalais-venäläisen koulun osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on auttaa oppilaita selviytymään edellytystensä mukaisesti peruskoulun yleisistä tavoitteista. Erityisopetuksen avulla tuetaan esimerkiksi oppilaan opiskelutaitoja, itsetuntoa, koulumotivaatiota sekä sosiaalisia taitoja. Tukitoimet aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan totuttaa sekä yksilö- että pienryhmäopetuksena ja omassa luokassa tapahtuvana samanaikaisopetuksena. Osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan yhteistyössä oppilaan, oppilaan huoltajien, opettajien ja tarvittaessa oppilashuollon ammattilaisten sekä koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Osa-aikaisen erityisopetuksen keskeisiä alueita ovat
– lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien tuki
– matematiikka
– opiskelutekniikoiden ja työskentelytapojen tukeminen
– puheopetus alkuopetuksen aikana

Laaja-alaisina erityisopettajina toimivat
Minna Männikkö-Puittinen (luokat 0-6) puh. 0295 332 415
Irina Varis (luokat 0-6) puh. 0295 332 416
Pia Tervakangas (luokat 7-9 ja lukio) puh. 0295 332 417