Esiopetus

 

Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Suomalais-venäläisen koulun esiopetus suunnitellaan niin, että lapsella on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan kaksikielisessä oppimisympäristössä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksen lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan.

Esiopetus muodostaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rinnalla lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toiminta suunnitellaan lapsilähtöisesti.

Esiopetuksen toimintakulttuuri edistää kaikkien esiopetusyhteisössä toimivien oppimista. Esiopetusyhteisö kannustaa kokeilemaan, yrittämään ja erehtymään sekä havaitsemaan asioiden positiivisia puolia. Onnistumisista ja oivalluksista iloitaan yhdessä. Erilaiset tapahtumat, retket ja juhlat värittävät esiopetuksen kulttuurista vuodenkiertoa.

Työtavoilla on keskeinen vaikutus siihen, mitä ja miten opitaan. Aikuinen tukee oppimista sekä ohjaa lasta tiedostamaan oman oppimisensa ja havaitsemaan, että tämä voi itse vaikuttaa onnistumiseensa oppimisessa. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon lapsen kokonaisvaltainen tapa oppia leikkimällä, kokeilemalla, tutkimalla ja kyselemällä, vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Tehtävät kehittävät lapsen kouluvalmiuksia ja pienet työtehtävät lapsen vastuuntuntoa, yhteistyötaitoja ja luovuutta. Lapsi harjoittelee pohtimaan syy-seuraussuhteita ja tekemään johtopäätöksiä. Työtapojen ja opetusmenetelmien valinnan lähtökohtana ovat lapsi ja lapsiryhmä.

Esiopetuksen oppilaat saavat ilmaiset oppimateriaalit ja välineet sekä tarvittavan oppilashuollon. Lapsille tarjotaan jokaisena esiopetuspäivänä täysipainoinen, maksuton ateria. Esiopetus alkaa päivittäin klo 8.15 ja päättyy klo 13.15. Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen jälkeen lapsilla on mahdollisuus maksulliseen iltapäivätoimintaan.