Järjestyssäännöt

SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa, kun oppilas osallistuu opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen joko koulussa tai koulun ulkopuolella. Koulun alue on esitetty liitteenä olevassa kartassa.
Oppilaalla on oikeus saada maksutonta opetusta kaikkina koulun työpäivinä. Hänellä on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen sekä koskemattomuuteen ja yksityiselämän suojaan.

Jotta edellä mainitut oikeudet toteutuvat, niin muistan että

  1. Minulla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei minulle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Voin olla poissa vain hyväksyttävistä syistä ja poissaoloista on ilmoitettava luokanvalvojalle välittömästi.
  2. Huolehdin siitä, että tulen oppitunneille ajoissa ja että mukanani ovat kaikki tarvittavat kouluvälineet. Teen annetut tehtävät ja annan työrauhan kaikille. Olen valmis auttamaan muita.
  3. Käyttäydyn kunnioittavasti toisia ihmisiä kohtaan, olen kohtelias ja ystävällinen. Kuuntelen ja kunnioitan myös omasta ajattelustani poikkeavia näkemyksiä ja mielipiteitä.
  4. Kunnioitan toisen ihmisen fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. En loukkaa toista ihmistä sanoilla enkä teoilla.En kiusaa.
  5. Kunnioitan koulun ja muiden ihmisten omaisuutta, enkä koske siihen ilman lupaa. Olen tietoinen, että aiheutettuani vahingon olen velvollinen joko siistimään jälkeni tai muutoin korvaamaan aiheuttamani vahingon.
  6. Ruokaillessani noudatan hyviä ruokailutapoja ja siisteyttä.
  7. Vuosiluokkien 1-6 oppilaat menevät välitunneilla ulos. Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistuvat liikuntavälituntiin. Koulupäivän aikana en poistu luvatta koulun alueelta.
  8. Muistan, että olen koulussa oppiakseni asioita, siksi noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytöstä oppituntien aikana.
  9. Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.
  10. Järjestyssäännöt ovat nähtävillä koulun ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Niitä tarkistetaan ja muutetaan tarvittaessa.

Koulussamme noudatetaan Suomen lakia ja siksi: Tupakkatuotteiden käyttö on kielletty koulualueella ja koulun tapahtumissa. Tupakkatuotteiden ja muiden laissa kiellettyjen aineiden ja esineiden kouluun tuominen ja hallussapito on kielletty.
Huumeiden ja päihteiden käyttö, hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koko koulualueella ja koulun tapahtumissa.
Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty aine tai esine ja tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa. Perusopetuksen oppilaat saavat pois koulun alueelta väli-ja ruokatuntien aikana vain huoltajiensa luvalla.
Häiritsevästi käyttäytyvä oppilas voidaan poistaa oppitunnilta.
Henkilötietolain mukaan toisesta henkilöstä otetun valokuvan tai videon julkaiseminen ilman tämän suostumusta on kielletty. Plagiointi on kielletty.

Lisätietoa:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Johtokunnan hyväksymä 8.6.2016