Kansainvälisyys ja yhteistyö

Leirikoulu- ja opintomatkat:

Suomalais-venäläisen koulun oppilaat tekevät paljon leirikoulu-, kulttuuri- ja opintomatkoja Venäjälle. Venäjä-yhteistyöhön kuuluvat seuraavat matkat:

Leirikoulumatka Pietariin:

Perusopetuksen neljännellä luokalla tehdään leirikoulumatka Pietariin. Matkaan valmistaudutaan huolellisesti koko lukuvuoden. Mukaan voi lähteä myös huoltajia. Matkalla tutustutaan venäläiseen kulttuuriin, Pietarin nähtävyyksiin ja käydään ystävyyskoulussa. Matka voi olla osana monialaista oppimiskokonaisuutta. Matkan suunnittelu ja valmistautuminen toteutetaan useiden eri oppiaineiden tunneilla, mm. ympäristöopissa, venäjän kielessä ja suomen kielessä.

Leirikoulumatka Moskovaan:

Perusopetuksen kahdeksannella luokalla oppilaat tutustuvat Moskovaan. Mukaan voi osallistua huoltajia. Moskovaan tutustutaan monipuolisesti eri näkökulmista. Matka voi olla osana monialaista oppimiskokonaisuutta. Matkan suunnittelu ja valmistautuminen toteutetaan eri oppiaineiden puitteissa, venäjän kielen lisäksi se voi olla osa esimerkiksi musiikin, maantiedon, historian ja matematiikan opetusta.

Pietarin opintomatka lukiolaisille:

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat lähteä opintomatkalle Pietariin. Matkan aikana on mukava tutustua uusiin opiskelukavereihin. Matkaohjelmassa on mm. Pietarin historiallisen keskustan tutkimista, museokäyntejä, paikallisten nuorten tapaamista ja kulttuuriohjelmaa illalla. Matkasta saa soveltavan kurssin Minun Pietarini.

Kielikurssi Moskovassa lukiolaisille:

Lukion toisen vuoden opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua n. kahden viikon pituiselle venäjän kielen kurssille Moskovassa. Matkasta saa TO3 Osallisena arjessa –kurssin. Kielikurssi räätälöidään aina kurssille osallistuvien tarpeiden mukaan painottamalla kuitenkin suullista kielitaitoa. Matkan aikana tutustutaan erilaisiin nähtävyyksiin yhdessä sekä oman valinnan mukaan sekä tehdään yritysvierailuja.

Comenius:

Comenius-ohjelma on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Se on tarkoitettu kaikille kouluyhteisöön kuuluville: oppilaille, opettajille ja muulle opetusalan henkilöstölle. Ohjelmassa tuetaan oppilaitosten projektiyhteistyötä, yksilöllistä liikkuvuutta sekä verkostoitumista.

Suomalais-venäläisen koulu on osallistunut useisiin Comenius-projekteihin:

· 2002 – 2005 Awareness and responsibility in Multicultural Europe projekti. Projektissa nuoret pohtivat yhdessä, mikä merkitys tehdyillä valinnoilla on itselle, muille ja ympäristölle.

· 2007 – 2009 Suomalais-venäläinen koulu koordinoi EPSILON (European Parliament Simulation: Improving Learning Organized Negoatiation) projektia, jonka tavoitteena oli aktivoida nuoria seuraamaan kansallista ja kansainvälistä politiikkaa.

· 2009 – 2010 yhteistyötä Comenius-hankkeeseen osallistuneiden koulujen kanssa on jatkettu mm. opiskelijavaihdon puitteissa.

· 2009 – 2010 koulussa oli Comenius apuopettaja Sloveniasta.

· 2009-2011 9. luokkien ja lukion oppilaat osallistuivat Comenius-projektiin, jonka teemana ovat venäjän kielen opetusmenetelmät ja oppimateriaalit.

· 2014-2015 osallistuttiin Nordplus projektiin, jossa opettajat tutustuivat yhdessä muiden pohjoismaalaisten opettajien kanssa opetuksen sähköisiin mahdollisuuksiin eri kielissä.

UNESCO-toiminta:

Suomalais-venäläinen koulu on toiminut UNESCO-kouluna vuodesta 1980. UNESCO:n peruskirjan mukaan UNESCO:n päämääränä on edistää rauhaa ja turvallisuutta edesauttamalla kansojen välistä yhteistyötä koulutuksen, tieteen ja kulttuurin alalla. Pyrkimyksenä on edistää oikeudenmukaisuutta, laillisuutta, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia riippumatta ihon väristä, sukupuolesta, kielestä tai uskonnosta.

Toteuttaakseen näitä ajatuksia käytännössä UNESCO käynnisti vuonna 1953 ASP-kouluverkon, jonka toimialat vaihtelevat esiopetuksesta opettajankoulutukseen. ASP-yhteistyökumppanit eli UNESCO -koulut osallistuvat kyseisen YK:n alajärjestön tavoitteiden edistämiseen

· johtamalla kokeiluhankkeita, joiden tarkoituksena on valmistaa lapset ja nuoret kohtaamaan menestyksekkäästi monimutkaistuvan maailman haasteita.

· kokeilemalla uusia lähestymistapoja

· testaamalla UNESCO:n aineistoja

· levittämällä hyviä käytänteitä, jotka liittyvät globaaleihin kysymyksiin, Yhdistyneisiin Kansakuntiin, ihmisoikeuksiin ja demokratiaan, kulttuuriperintöön ja kulttuurienväliseen oppimiseen sekä ympäristönsuojeluun.

Suomalais-venäläinen koulu on toiminut vuodesta 2017 lähtien Unescon Baltic Sea Project -ohjelman Suomen koordinaattorikouluna. Hankkeen koordinoinnista vastaa Aira Undén-Selander. Hanke saa tukea Opetushallistukselta.

Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys:

Kannatusyhdistyksen tarkoituksena on kaikin tavoin tukea ja edistää Suomalais-venäläisen koulun toimintaa. Kannatusyhdistys auttaa koulua järjestämään venäläisten koululaisten konsertteja ja vierailuja. Se tukee myös oppilaiden venäjänkielistä harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa ja ylläpitää yhteyttä vanhempiin, entisiin oppilaisiin ja koulua lähellä oleviin sidosryhmiin. Kannatusyhdistyksellä on kolme venäjänkielistä päiväkotia, Kalinka koulun naapuritontilla ja Teremok sekä Matrjoshka Vantaalla.

Päiväkoti Kalinka:

Päiväkoti Kalinka ja koulu pyrkivät yhteisellä toiminnallaan edistämään venäjänkielistä varhaiskasvatusta. Yhteistä toimintaa ja vierailuja on toteutettu erityisesti esiopetuksessa.

Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus:

Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen kanssa teemme yhteistyötä mm. erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä. Osallistumme Tiede- ja kulttuurikeskuksen järjestämiin erilaisiin tapahtumiin ja seminaareihin sekä vastaanotamme keskuksen venäläisiä vieraita oppitunneillamme.

Suomi-Venäjä –seura:

Suomi-Venäjä –seura on tärkeä yhteistyökumppani venäjän kielen ja kulttuurin edistämiseksi Suomessa. Suomalais-venäläinen koulu osallistuu vuosittain seuran järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin.

Suomen venäjänopettajat ry:

Suomalais-venäläinen koulu osallistuu Suomen venäjänopettajien järjestämiin koulutustilaisuuksiin sekä seuraa aktiivisesti Suomen venäjänopettajien tapahtumia. Haemme myös mahdollisia stipendejä ja osallistumme erilaisiin Suomen venäjänopettajien kilpailuihin ja tapahtumiin.

Yhteistyö eri koulujen kanssa:

Valtakunnallisena venäjän kielen ja kulttuurin opetus- ja oppimiskeskuksena koulu on verkottunut monien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Koulu tekee yhteistyötä muiden kielikoulujen, Helsingissä erityisesti Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun ja Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun, sekä muualla Suomessa Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden venäjän opetusta järjestävien koulujen kanssa Suomessa, mm. järjestämällä venäjän kielen teemapäiviä ja kilpailuja.

Koulu vastaanottaa erityisesti venäjän kielen, mutta myös muiden aineiden opetusharjoittelijoita Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta ja muista yliopistoista, mm. Pushkin instituutista Moskovasta.

Suomalais-venäläisellä koululla on useita ystävyyskouluja Venäjällä ja Virossa, mm. koulut 227, 303, 70, 96 ja 619 Pietarissa sekä 1210 ja 1414 Moskovassa.