Oppilashuolto

Kuraattori

Kuraattori on koulun sosiaalityön ammattilainen, joka toimii koulun oppilashuoltotyöryhmän jäsenenä. Kuraattorin toteuttaman yksilöllisen ja/tai yhteisöllisen työn tavoitteena on oppilaan/opiskelijan hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muiden oppilaan/opiskelijan sosiaaliseen verkostoon kuuluvien tahojen kanssa. Kuraattorityön tarkoituksena on lisätä oppilaiden/opiskelijoiden voimavaroja ja toimintakykyä arjessa sekä omassa kasvussa ja kehityksessä. Tarkoituksena on vahvistaa myönteisiä vuorovaikutus- sekä koululais-/opiskelijataitoja.
Koulussa kuraattori työskentelee ryhmä- ja luokkatasolla sekä yksittäisten oppilaiden/opiskelijoiden kanssa. Koulun ulkopuolella yhteistyötahoja on mm. nuoriso- sekä sosiaali- ja terveystoimet. Tarvittaessa oppilas/opiskelija perheineen ohjataan ko. palveluiden piiriin. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Tietoa annetaan muille, mikäli se on oppilaan/opiskelijan edun mukaista.

Suomalais-venäläisen koulun kuraattori Ville Mutka, p. 040 637 7926 ja 09 310 37170

Koulupsykologin palvelut

Koulupsykologi on perehtynyt lasten ja nuorten kehitykseen, mielen hyvinvointiin sekä oppimiseen liittyviin kysymyksiin. Koulupsykologin työ sisältää mm. oppimisvaikeuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien sekä psyykkisen tilanteen arviointia. Koulupsykologi selvittää oppilaiden ja opiskelijoiden tilanteita tarpeen mukaan yhdessä esim. huoltajien, opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa. Koulupsykologi voi myös käydä tukikeskusteluja oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa sekä ohjata huoltajia heidän asioissaan. Varsinainen hoitotyö ei kuitenkaan kuulu koulupsykologin tehtäviin, vaan tarvittaessa lapsi tai nuori perheineen ohjataan esim. perheneuvolaan, erikoissairaanhoitoon tai muiden tukipalveluiden piiriin. Psykologi tekee koulussa myös yhteisöllistä työtä (esim. antaa konsultaatiota koulun henkilökunnalle, osallistuu oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmiin sekä työskentelee tarvittaessa ryhmien tai luokkien kanssa).

Psykologi Karoliina Kukkonen p. 09 310 39816

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys. Lisäksi kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä koulun muiden toimijoiden ja eri viranomaisten kanssa.
Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Näissä tarkastuksissa kartoitetaan oppilaan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Lisäksi jatketaan neuvolassa aloitettua rokotusohjelmaa.
Luokilla 1, 5 ja 8 tehdään laaja-alaiset terveystarkastukset, joihin sisältyy terveydenhoitajan tekemän tarkastuksen lisäksi lääkärintarkastus. Näiden tarkastusten tavoitteena on saada laaja-alainen kuva lapsen ja perheen elämäntilanteesta sekä terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Terveystarkastuksista annetaan vanhemmille joko suullinen tai kirjallinen palaute.
Terveyttä edistetään yhdessä lapsen, nuoren ja heidän perheidensä kanssa. Kunkin lapsen, nuoren ja perheen omia yksilöllisiä voimavaroja vahvistetaan ja tuetaan kouluterveydenhuollossa. Koululaisen terveydentilaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Mikäli sairas lapsi tarvitsee lääkärin tai terveydenhoitajan arviota tai hoitoa, hakeudutaan omalle terveysasemalle huoltajan kanssa. Lapsen pitkäaikaissairauksien hoito ja seuranta kuuluvat terveysasemalle.
Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sairaanhoito. Koulupäivän tai koulumatkan aikana tapahtuneen tapaturman sattuessa tai oppilaan äkillisesti sairastuessa ensiapu annetaan koululla ja otetaan yhteyttä vanhempiin, jotka huolehtivat lapsensa tarvittaessa jatkohoitoon terveysasemalle.
Jokaisessa peruskoulussa on moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia ylläpitävään ja edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Terveydenhoitaja on oppilashuoltoryhmän jäsen. Lääkäri osallistuu työryhmään tarvittaessa.

– Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoulun 1.–9.-luokkalaisille oppilaille.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon perustehtävänä on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä valvoa opiskeluympäristön terveydellisiä oloja. Opiskeluterveydenhuolto toimii asiakaslähtöisesti, luottamuksellisesti ja oikeudenmukaisesti opiskelijan yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Opiskeluterveydenhuolto vahvistaa nuoren omia voimavaroja, torjuu syrjäytymistä, tukee nuorta aikuistumisessa ja vahvistaa nuoren elämänhallintaa.
Opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset tehdään ensimmäisen ja/tai toisen vuosikurssin aikana kaikille lukion opiskelijoille. Lukion 2. vuosikurssilla tehdään laaja-alainen terveystarkastus, joka sisältää terveydenhoitajan tarkastuksen sekä lääkärintarkastuksen.
Opiskelija saa sairaanhoitopalvelut pääsääntöisesti oman asuinalueensa terveysasemalta ja ulkokuntalainen opiskelija siltä terveysasemalta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Kaikki päätoimisesti Helsingissä opiskelevat voivat kotikunnastaan riippumatta saada suun terveydenhuollon palveluja Helsingin terveyskeskuksesta. Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat käyttäjilleen vapaaehtoisia.
Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö toimii yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön kanssa opiskelijahuoltoryhmässä tai hyvinvointityöryhmässä. Opiskelijahuoltoryhmässä voidaan esimerkiksi yhdessä sopia opiskelijalle järjestettävästä tuesta ja työnjaosta. Moniammatillista yhteistyötä tehdään myös alueen muiden toimijoiden kanssa.
Opiskeluterveydenhuollon palveluja saavat Helsingissä opiskelevat lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat.

– Opiskeluterveydenhuollon palvelut kuuluvat lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille.

Suomalais-venäläisen koulun terveydenhoitajana toimii

Emilia Flinck p. 050 3105 602 tai 09 3107 6090

Saara Tikkanen (ma-ti) p. 040 626 2209