Järjestyssäännöt

SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 1. Suomalais-venäläisen koulun lukion järjestyssääntöjen on tarkoitus edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa opiskelijan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun järjestämään toimintaan, kun opintokäynneille tai -matkoille.
 2. Lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (§21) ja oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta (§22). Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta, ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti (§25).
 3. Suomalais-venäläisen koulun lukiossa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti: otetaan toiset huomioon, kunnioitetaan työ-ja opiskelurauhaa, tervehditään ja noudatetaan ohjeita.
 4. Suomalais-venäläisen koulun lukiossa plagiointi on kielletty. Opiskelijoiden on mainittava koulutöissään käyttämänsä kuva-ja tekstilähteet asianmukaisesti.
 5. Toista henkilöä saa valokuvata tai videoida vain hänen luvallaan. Henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaistatai jakaa
  ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
 6. Suomalais-venäläisen koulun lukiossa huolehditaan koulun omaisuudesta ja omista tavaroista. Toisen omaisuutta kunnioitetaan. Kouluympäristöstä ja sen siisteydestä huolehditaan ja turhan jätteen tuottamista vältetään. Opiskelija on vahingon aiheuttaessaan velvollinen siistimään jälkensä ja korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
 7. Suomalais-venäläisen koulun lukiossa koulun tietokoneita ja mobiililaitteita sekä tietoverkkoja käytetään asiallisesti opiskeluun. Opetusta ja opiskelua häiritsevä matkapuhelimen käyttö on kielletty. Opettaja määrittelee, milloin käyttö on häiritsevää.
 8. Tupakkalain mukaan tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on kielletty koulun sisätiloissa ja ulkoalueilla (§12).
 9. Alkoholin, tupakan ja tupakkatuotteiden, huumausaineiden ja vaarallisten tai vahingoittamiseen sopivien esineiden tuominen kouluun on kielletty.
 10. Lukiolain mukaan opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi (§26).
 11. Järjestyssäännöt ovat nähtävissä koulun kotisivuilla ja lukiolaisen opinto-oppaassa. Niitä tarkistetaan tarvittaessa.

Johtokunnan hyväksymä 8.6.2016