Alumnirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä: Suomalais-venäläinen koulu
Kaarelankuja 2b, 00430 Helsinki 0295332400
Yhteyshenkilö: Tuula Väisänen

Millaisia tietoja kerätään?

Nimi ja osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Opiskeluvuodet Suomalais-venäläisessä koulussa
Erikoisala tai asiantuntijuus ja halukkuus luennoida/kertoa oppilaille erikoisalastaan.

Mistä lähteistä tietoja kerätään?

Asiakkaan antamat tiedot.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitukset

Käytämme tietoja yhteydenpitoon ja viestintään, lähinnä koulun tapahtumista ja tilaisuuksista tiedottamiseen alumneille.

Tietojen säilytys

Rekisteröityjen tietoja säilytetään asianmukaisesti suojatuissa koulun järjestelmissä, joihin pääsy on salasanoin varmistettu ja joita käsittelevät vain ne henkilöt, joiden pitää työnsä takia niitä käsitellä. Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti ja turhat tiedot poistetaan lakien mukaan.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Rekisteröidyn oikeus tarkastaa itseä koskevat tiedot

Henkilöllä on tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen: Suomalais-venäläinen koulu tai sähköpostitse kanslia@svk-edu.fi.

Rekisterinpitäjä voi pyytää lisätietoa henkilöllisyyden vahvistamiseksi, jos on perusteltu syy epäillä pyynnön esittäneen henkilöllisyyttä. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää täsmentämään riittävällä tavalla mitä tietoa pyyntö koskee. Pyyntöön on reagoitava kuukauden kuluessa (määräaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella, jos pyyntö on monimutkainen tai pyyntöjä on paljon). Tiedot annetaan kirjallisesti, ja jos pyyntö esitetään sähköisesti, tiedot annetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Tarkistus on maksuton.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyn pyynnöstä voidaan häntä koskevat henkilötiedot poistaa rekisteristä jos henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon käsittely on perustunut tai rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä.

Tietojen siirto Euroopan unionin ulkopuolelle

Suosimme datan säilyttämistä Euroopassa. Jotkut palveluntarjoajamme voivat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan https://www.privacyshield.gov/list, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa. 

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Rekisteröidyn oikeuksia koskevissa asioissa tulee olla yhteydessä postitse tai sähköpostitse: Suomalais-venäläinen koulu Kaarelankuja 2b, 00430 Helsinki tai  kanslia@svk-edu.fi.